Algemene voorwaarden MijnMoestuin.nl

Algemeen
De voorwaarden van deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op deze internetsite (www.mijnmoestuin.nl). U wordt verzocht deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Deze Voorwaarden zijn aanvullend op de voorwaarden van de disclaimer, die u hier kunt lezen: de disclaimer

Indien de Gebruiker handelt in strijd met deze Voorwaarden, tekort schiet in de nakoming van verplichtingen uit overeenkomsten met de eigenaar of anderszins handelt in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, heeft de eigenaar het recht, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, overeenkomsten met de Gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De Gebruiker zal de eigenaar vrijwaren voor alle aanspraken van derden, gebaseerd op de bewering dat de handelwijze van Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van die derden.

Registratie op deze internetsitesite
Door uw registratiegegevens te verzenden en de registratieprocedure te bevestigen middels de link die wij in een email naar het door u opgegeven emaildres sturen, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. De door u opgegeven informatie bij het registreren, benodigd voor registratie en aanmelding van producten of diensten op deze internetsite, is steeds naar waarheid ingevuld. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Door het plaatsen van teksten en foto's op de internetsite, geeft de Gebruiker toestemming aan de eigenaar tot gebruik, reproduceren, aanpassen en publiceren van deze content.

De eigenaar behoudt zich het recht toe om Gebruikers uit te sluiten van elk verder gebruik van de diensten die de internetsite aanbiedt indien de Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden. De eigenaar behoudt zich het recht om accounts, berichten, reacties en foto's te ten allen tijde, zonder opgaaf van reden en zonder waarschuwing, te wijzigen of verwijderen van de internetsite. De eigenaar heeft het recht om toezicht te houden op en zich toegang te verschaffen tot de informatie van de Gebruiker.

Opname e-mailadres
Met instemmen van deze Voorwaarden gaat u akkoord met opname van uw emailadres in onze database. De eigenaar mag uw emailadres gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen. Uitschrijven voor nieuwsbrieven is ten alle tijde mogelijk. Dat kan door gebruik te maken van de uitschrijflink in de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar met vermelding van naam en emailadres dat geregistreerd staat.
De eventueel door de eigenaar aan u verstrekte wachtwoorden en/of Gebruikersnamen zijn strikt persoonlijk en dienen steeds geheim gehouden te worden.

Verstrekking aan derden
De eigenaar zal, behoudens rechterlijk bevel, de van de Gebruiker verkregen persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van de Gebruiker aan derden verstrekken, tenzij anders aangegeven.

Foto's
Indien op de foto's, op welke manier dan ook, inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de Gebruiker daarvoor geheel verantwoordelijk. Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de Gebruiker ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto.
Foto's kunnen ten alle tijden, zonder verdere opgaaf van reden, verwijderd worden van de internetsite.
De Gebruiker garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de Gebruiker de eigenaar tegen deze aansprakelijkheid.
De eigenaar heeft het recht om foto’s te publiceren ter promotie van de internetsite. De Gebruiker kan daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen. De Gebruiker heeft geen recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto, via welke media dan ook.
Het staat de eigenaar of enige derde vrij om de door de deelnemer ingezonden foto(‘s) te bewerken, te combineren, te manipuleren of anderszins te wijzigen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Gebruiker

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de eigenaar als de Gebruiker spannen zich daartoe in. Niet opgeloste conflicten uit hoofde van of in verband met deze Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
De eigenaar behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Voorwaarden, is gewijzigd.