Log in of registreer Zoek door de site
Zoek op

Disclaimer van MijnMoestuin.nl

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer ("Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite (www.mijnmoestuin.nl) U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. Aanvullend op de disclaimer zijn ook de algemene voorwaarden, welke ter acceptatie liggen voor een registratie, op deze internetsite (www.mijnmoestuin.nl) van toepassing. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden

Gebruik van deze internetsite
Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel de eigenaar tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de eigenaar expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. De eigenaar geeft geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor pagina's van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze internetsite gekoppelde bestanden en/ of internetsites waarnaar wordt verwezen. De eigenaar kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de internetsite, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de internetsite. De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland. De eigenaar beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. De eigenaar garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetGebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de eigenaar hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de eigenaar de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. de eigenaar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door de eigenaar niet geverifieerd. Over de door Gebruiker aan de eigenaar ter beschikking gestelde informatie en foto's heeft de eigenaar een eeuwigdurend onbeperkt en niet opzegbaar recht die informatie in het kader van haar bedrijfsvoering te verveelvoudigen of openbaar te maken. De eigenaar heeft deze internetsite met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Enige informatie op deze internetsite (o.a. tips, vragen, reacties en foto's) is, zowel tekstueel als fotografisch, afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. De eigenaar draagt derhalve voor deze inhoud geen enkele verantwoordelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten
De eigenaar, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopieren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar de eigenaar stuurt, kunnen onveilig zijn. De eigenaar raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan de eigenaar te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan de eigenaar te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriele of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als de eigenaar op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de eigenaar of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Niet opgeloste conflicten uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
De eigenaar behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.